Life Design Academy besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data op deze website. Life Design Academy is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Life Design Academy aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Life Design Academy worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website(s) van Life Design Academy.

Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd, bewerkt, overgedragen en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, (micro)film, via internet of intranet, op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Life Design Academy. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.