Art of Life Design CV
De Life Design Academy is een handelsnaam van Art of Life Design CV | (KvK 61910899)

Deze Algemene Studie Voorwaarden zijn samen met de Algemene Leveringsvoorwaarden
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem

1. Aanmelding / Inschrijving
Uw aanmelding en inschrijving is strikt persoonlijk. Uw aanmelding betekent dat u akkoord bent met inschrijving voor de (onderwijs)module(s), het coachtraject of training waarvoor u zich heeft aangemeld. Aanmelding kan online, per e-mail, of per post. Wanneer u zich via de website digitaal aanmeldt als deelnemer door activatie van de knop ‘deelnemen’, dan is automatisch de volgende stap het facturatieproces. U bent dan in de digitale shop en kunt  kiezen tussen, direct betalen, inschrijfgeld betalen, betaling in termijnen of kortingscode. Als u in één keer het volledige bedrag overmaakt, ontvangt u altijd extra korting. Mocht u alleen inschrijfgeld wensen te betalen dan vervalt de extra korting. Bij betaling in termijnen wordt er € 100,- extra in rekening gebracht (administratie en rentekosten). Bij het gebruik van een kortingsbon kunt u de code en bij afrekening treft u de korting aan op de factuur. Na de betaling ontvangt u automatisch digitaal uw factuur.
Bij een directe aankoop van een cursus of traject op afstand, d.w.z. via de website, zonder persoonlijk kennismakingsgesprek, houdt de LDA een wettelijk verplichte termijn van veertien werkdagen bedenktijd aan. Binnen deze periode kunt u de betaling nog kosteloos schriftelijke via email annuleren en krijgt u uw geld binnen 14 dagen retour gestort.

2. Afwijzing, samenvoeging, verplaatsing
LDA behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een training of onderwijsmodule daartoe aanleiding geeft, dan wel om andere haar moverende redenen, afwijzend over uw inschrijving te beslissen. LDA heeft ook het recht om cursussen samen te voegen, te verplaatsen qua tijd en/of locatie, dan wel de module/training geen doorgang te laten vinden.

3. Regels m.b.t. inhoud en procedure module/training/traject
1
. Bereikbaarheid. Vragen van deelnemers kunnen altijd telefonisch, per voicemail, per email, via intranet en in sommige gevallen per sms of app worden gesteld.
Vragen van (potentiële) deelnemers omtrent modules, trajecten en trainingen en ander onderwijs zoals studiebegeleiding zullen in principe binnen drie werkdagen beantwoord zijn per mail. Dit gebeurt minimaal met een bericht van ‘in behandeling’ en een indicatie wanneer men een uitvoeriger antwoord kan verwachten indien de vraag complex is.

2. Een deelnemer die in strijd met de regels handelt zoals verwoord in het document `Verklaring algemeen welzijn´ kan door de LDA van verdere deelname aan de cursus worden uitgesloten.

3. De LDA heeft het recht om de module door een andere docent te laten geven dan de docent genoemd in de informatie en/of bevestiging. De LDA staat er voor in dat de kwaliteit van de cursus hier niet onder zal lijden.

4. Inschrijfgeld / Cursusgeld
1. Het inschrijfgeld is inbegrepen in de totale cursuskosten en is in ieder geval € 250,-. U kunt ervoor kiezen bij inschrijving alleen dit bedrag over te maken. Het restant van de totale kosten dient uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende cursustraject door de LDA ontvangen te zijn.  Om voor kortingsbonnen in aanmerking te komen, kunt u de aanwijzingen lezen op de website van de LDA tijdens aanbiedingen.

2. De deelnemer is in gebreke door het enkele feit van niet tijdige betaling. Indien LDA kosten maakt om de vordering te incasseren, zullen deze worden verhaald op de deelnemer. Indien een herinneringsfactuur verstuurd moet worden, wordt deze verhoogd met een bijdrage in de administratieve kosten van € 15,-. Een tweede aanmaning wordt verhoogd met een bedrag van € 40,-. Indien het cursusbedrag na de tweede aanmaning niet overgemaakt is binnen de in de aanmaning gestelde termijn, wordt de vordering uit handen gegeven aan Incassobureau `Juresta` te Apeldoorn. In ieder geval zullen in rekening worden gebracht de wettelijke rente, de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 300,-, alsmede alle gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, en tevens de extra kosten die hier niet voorzien worden. De LDA behoudt zich het recht om deelnemers die niet tijdig betalen de toegang tot verdere lessen te weigeren.

5. Annuleringsregeling
1. Inschrijving vindt plaats voor de duur van de (coach)module(s) c.q. trainingen waarvoor u zich hebt aangemeld. Beëindiging van de overeenkomst is slechts mogelijk door: Een schriftelijke opzegging voor de start van de modules per aangetekende brief, waarin ingesloten het reeds eventueel toegezonden lesmateriaal. Deze aangetekende brief dient uiterlijk drie weken voor de aanvang van de coachmodule(s) bij LDA binnen te zijn. In dat geval betaalt u 50% van de module-, training- of trajectkosten, na aftrek van de inschrijfkosten die niet restitueerbaar zijn. Na die tijd bent u het gehele deelname bedrag verschuldigd. De inschrijfkosten bedragen € 250,-. Inschrijfkosten worden niet gerestitueerd in verband met de door ons vooraf gemaakte kosten, zoals zaalhuur en andere kosten.

2. Bij gebrek aan voldoende belangstelling voor een Life Design (coach)module of enig ander seminar, training of event van de LDA, behoudt LDA zich het recht voor de cursus (en de toets, of het examen indien van toepassing) te annuleren of te verplaatsen. Reeds betaald cursusgeld zal binnen een termijn van vier weken worden gerestitueerd, tenzij met u een andere cursusplaats of startdatum kan worden overeengekomen. Aan deze annulering of verplaatsing kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Verzetten cursus / wijziging cursist
Mocht u na inschrijving voor de (coach)module(s), een seminar, training of event onverhoopt toch niet deel kunnen nemen, biedt LDA u de mogelijkheid om tegen betaling van € 50,- administratiekosten, de aanmelding voor de cursus te laten overplaatsen naar de eerstvolgende cursus dan wel op naam van een andere cursist laten zetten. De aanvraag tot overplaatsing of naamswijziging moet minimaal drie weken voor aanvang van de cursus schriftelijk bij aangetekende brief, of per mail na bevestiging van ontvangst door de LDA, worden ingediend en in ons bezit zijn. Overplaatsingen of naamswijzigingen binnen drie weken voor aanvang of na aanvang van de cursus zijn niet mogelijk. Het gehele bedrag van de module/event/seminar wordt u dan in rekening gebracht.

7. Verzuim
Het toegestane verzuimpercentage is 20% van het totaal aantal te volgen lesdagen. Het is toegestaan de lesdagen, indien mogelijk, in een andere groep in te halen, na overleg. De deelnemer wordt verondersteld de gemiste stof te bespreken met een andere deelnemer. Het verzuim van lesdagen van de (coach)modules en/of toets/examen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de opleidingskosten en ontslaat u niet van de betalingsverplichting. Bent u meer dan 20% afwezig, dan kunt u nog niet opgaan voor een toets of examen. In dat geval wordt er samen met uw mentor gekeken naar een oplossing. Mocht er verzuimt worden op toets of examenmomenten dan worden er extra kosten van € 100,- in rekening gebracht. Dit in verband met een nieuwe afspraken, kosten voor examinatoren en zaalhuur.
Bij gecertificeerde opleidingstrajecten krijgt u in voorkomende gevallen een aanvullende zelfstudie opdracht om te kunnen voldoen aan de gestelde minimale urennorm van de betreffende opleiding.

8. Certificaat & Diploma
1. Deelnemers ontvangen na afronding van hun training/modules een bewijs van deelname, een certificaat of een diploma afhankelijk van de gestelde eisen en criteria bij het desbetreffende traject/training. Een gevolgd opleidingstraject geeft automatisch recht op een bewijs van deelname. Recht op een certificaat  volgt na voldoende afgelegd examen van een trainingstraject. Een diploma wordt uitgereikt na afronding van minimaal twee opleidingstrajecten en het succesvol afronden van de betreffende examenopdrachten.

2. Eindtoets & Supervisie
Het toets/examen of certificatie geld is niet inbegrepen in het cursusgeld. Door inschrijving voor coachmodules bij de Life Design Academy schrijft u zich niet automatisch in voor de eindtoets. Een eindtoets bestaat uit een toets-, certificatie- of examenpakket. Deelname aan de eindtoets, certificatie of examen kan door de docent worden afgeraden of zelfs geweigerd. Als het u afgeraden wordt het toets- of examenpakket aan te schaffen, kan dat zijn omdat u niet voldoet aan de toets – of examencriteria. Daar kunnen geen rechten aan ontleend worden zoals terugbetaling van het cursusgeld. Het toets- of examenpakket, waarin onder andere de supervisie is inbegrepen, kost € 500,-. Na het volgen van een aantal modules kunt u na overleg met de hoofddocent een toets/ of examenpakket aanvragen. U ontvangt in ieder geval een bewijs van uw deelname, mits u aan de 80% aanwezigheid hebt voldaan. Een diploma kunt u alleen van ons ontvangen na het succesvol doorlopen van minimaal drie LDA trajecten, dat is inclusief de Basistraining Zelfleiderschap.

9. Lesmateriaal
1. De reader is bij het cursusgeld inbegrepen. Het materiaal voor de cursus wordt vooraf verzonden, gemaild of tijdens de lessen uitgereikt. Of is in te zien in een cursistengedeelte van de website van de LDA.

2. Het eigendom, waaronder ook begrepen de intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal blijven te allen tijde bij de LDA. Het lesmateriaal mag men na afloop van de cursus behouden. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen, ter inzage verschaffen of anderszins afstaan daarvan aan derden is verboden zonder toestemming. Bij het gebruik van het materiaal, na de verleende toestemming, gaan we er te allen tijde van uit dat u doet aan bronvermelding.

10. Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
De door u verstrekte gegevens zoals naam, adres en woonplaats worden opgenomen in onze (klanten)administratie. Wij willen uw gegevens gebruiken om u te blijven informeren over onze cursussen, diensten, nieuws en dergelijke. De LDA verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden, noch stelt zij die gegevens op enigerlei wijze aan derden beschikbaar. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.

11. Waarborg van vertrouwelijkheid
De LDA waarborgt de vertrouwelijkheid van alle cursus- en bedrijfsprocessen middels geheimhoudingsverklaringen tussen het instituut en haar medewerkers en docenten. De LDA Geheimhoudingsverklaring heeft betrekking op bedrijfsgevoelige informatie over privé en bedrijfssituaties, werk- en cursus processen, klantengroepen, strategieën.

12.Voorwaarden voor alle coachtrajecten die door de LDA en samenwerkende partners worden gegeven
De sessies vinden in principe plaats tussen eenmaal per veertien dagen, drie weken of eenmaal per maand, afhankelijk van het type coachtraject en afgestemd op de behoefte van de cliënt.  Een coach sessie duurt minimaal 45 tot maximaal 180 minuten, afhankelijk van de afspraak. Een afgesproken sessie kan gecanceld worden als minimaal 48 uur van te voren gebeld is om de afspraak te verzetten. Anders wordt de sessie volledig in rekening gebracht. De afgesproken coachsessies zijn niet restitueerbaar. Ongebruikte coachsessies kunnen, na overleg, wel worden doorgegeven aan een bekende onder dezelfde condities. Het coachtraject heeft na ingang van de eerste coachsessie een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar.

13. Aansprakelijkheid
De LDA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van deelnemers aan een door haar georganiseerde opleiding, module, coachtraject, cursus, training, seminar of event. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn eigen gedrag, voelen en denken. De deelnemer wordt gevraagd een extra formulier, de `Verklaring van algemeen welzijn´ in te vullen bij aanvang van de eerste training.

14. Geschillen
In eerste instantie verwijzen we naar het klachtenreglement van de Life Design Academy. Mocht dat niet voldoende zijn, dan is op de overeenkomst tussen LDA en deelnemer Nederlands Recht van toepassing. De rechter in Arnhem is bevoegd over geschillen ontstaan tussen LDA en cursist/deelnemer te oordelen.


Klachtenreglement Life Design Academy
Overwegend dat een voortdurende kwaliteitsverbetering in haar handelingen en producten wenselijk is, heeft de Life Design Academy een regeling te getroffen voor de behandeling van klachten.

Artikel 1. Definitie
Klacht: In deze regeling wordt verstaan onder een klacht: een mondelinge
(re-)actie dan wel een schriftelijk stuk, waarin een natuurlijke of rechtspersoon zijn of haar ongenoegen uit over de gedragingen van en/of uitlatingen van en/of behandeling door een medewerker van de Life Design Academy dan wel een door de Academy ingeschakelde derde.

Artikel 2. Voorwaarden
2.1 Iedere klant binnen een door de Life Design Academy uit te voeren traject heeft het recht om een klacht in te dienen.

2.2 De klacht kan zowel mondeling als (bij voorkeur) schriftelijk worden ingediend bij de directie van de Life Design Academy. Er is daartoe een formulier opgesteld voor de indiening van klachten. Dat formulier is op aanvraag beschikbaar.
Een schriftelijke klacht wordt gestuurd naar de Life Design Academy, t.a.v. de directie. Een schriftelijk ontvangen klacht zal schriftelijk worden bevestigd binnen 7 werkdagen, met inachtneming van artikel 4.

2.3 Een klacht wordt ondertekend en bevat tenminste:
a) naam en adres van de melder;
b) de datum van de melding;
c) een omschrijving van de klacht: de gedragingen, uitlatingen en/of handelingen waarover geklaagd wordt;

Artikel 3. Geen verplichting tot afhandeling klacht
3.1 De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien:
a) het feit waartegen geklaagd wordt, langer dan drie maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
b) het een feit betreft waartegen door de melder bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld bij of tegen de opdrachtgever van de Life Design Academy. Indien hiervan sprake is zal de directie deze doorsturen naar de verantwoordelijke organisatie;
c) de klacht anoniem is.

3.2 Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de melder en/of de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht door de directie schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

Artikel 4. Klachtbehandeling
4.1 Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De bevoegdheid tot behandeling van de ingediende klacht ligt bij de directie van de Life Design Academy. Indien directie en klant niet tot overeenstemming komen, dan geschiedt de afhandeling van de klacht door een onpartijdige derde, in dit geval het LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching). Het oordeel van de onpartijdige derde is bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
Er wordt gestreefd naar een periode van maximaal een maand.

4.2 Na ontvangst van de klacht zendt de directie binnen zeven werkdagen een
ontvangstbevestiging aan de melder en/of de opdrachtgever, waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Tevens zendt de directie een afschrift van de klacht en van de bijbehorende stukken aan de persoon of organisatie onder wiens verantwoordelijkheid de gedraging valt.

4.3 De directie stelt de melder en degene, op wie de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid (indien wenselijk) te worden gehoord. De melder mag hierbij bijgestaan worden door een raadsman of vertegenwoordiger. Van deze horing wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Dit verslag wordt binnen 7 werkdagen aan zowel de melder alsmede aan degene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.

4.4 De directie:
a) handelt de klacht af binnen 14 werkdagen na ontvangst van de klacht;
b) kan de behandeling van de klacht ten hoogste 14 werkdagen verdagen. Hierover wordt een schriftelijke mededeling gedaan aan de melder.

4.5 De klacht wordt schriftelijk afgehandeld. In het schrijven staat een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de klacht, evenals van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.
4.6 Vraag het klachten registratie formulier aan bij de Life Design Academy

Artikel 5. Administratie
5.1 Van iedere klacht wordt een apart dossier met een uniek volgnummer aangelegd.

5.2 Er wordt indien nodig verslag gedaan van:
a) het aantal klachten;
b) de aard van de klachten;
c) beoordeling van de ingediende klachten;
d) getroffen maatregelingen om de klachten op te lossen.
De bewaartermijn van de klachtenrapportage is 6 jaar.
Dit verslag wordt vastgelegd in een klachtenrapportage.

15. Promotie
De LDA behoudt zich het recht voor binnen de Nederlandse wetgeving, om foto’s, geluid- en beeld opnames te maken van openbare presentaties ten behoeve van Public Relations zonder voorafgaande notificatie hiervan. Indien deze opnames gemaakt worden tijdens een training of module, worden de deelnemers vooraf op de hoogte gesteld, waarna zij het recht hebben aan te geven niet herkenbaar in beeld te worden gebracht.

16. Slotbepaling
Alle informatie in eventuele brochure, flyers e.d. en op de websites van Art of Life Design CV, in de bevestiging van, overeenkomsten, inschrijving en de studieovereenkomst, worden geacht tot deze voorwaarden te behoren.